زمان: دوشنبه 10/10/97   ساعت 15 تا 17

مكان: ميدان شهدا، خيابان خورشيد، حسينيه شهيد همت