به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم؛ در آستانه چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي، رصد بخش‌هاي مختلف آموزش‌وپرورش دستاوردهاي مختلفي را به نمايش مي‌گذارد.

افزايش پوشش تحصيلي دانش‌آموزان دوره ابتدايي به عنوان يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي مطرح است؛ داير كردن مدارس براي يك يا 5 دانش‌آموز به عنوان اقدامي بيسابقه براي نخستين‌‌ بار بعد از انقلاب اسلامي رخ داد كه اين كار در راستاي عدالت آموزشي است همچنين 202 مدرسه در كشور فقط يك دانش‌آموز دارند كه با هدف تحقق عدالت آموزشي براي آنها معلم اعزام مي‌شود تا هيچ دانش‌آموزي از تحصيل بازنماند.

افزايش جمعيت باسوادان نيز از دستاوردهاي مهم آموزش‌وپرورش بعد از پيروزي انقلاب اسلامي است؛ بر اين اساس كاهش قدر مطلق بي‌سوادان از 14.2 ميليون نفر در سال 1355 به 8.8 ميليون نفر در سال 1395 در گروه سني 6 ساله و بالاتر و به 2.7 ميليون نفر در گروه سني 49-10 ساله، افزايش درصد باسوادي از 47.5 درصد در سال 1355 به 87.6 درصد در سال 1395 در گروه سني 6 ساله و بالاتر و به 94.7 درصد در گروه سني 49-10 ساله از دستاوردهاي سازمان نهضت سوادآموزي در چهار دهه اخير است.

 همچنين در راستاي كاهش اختلاف درصد باسوادي بين زنان و مردان، بيش از 75 درصد از فعاليت سوادآموزي به زنان اختصاص‌ يافته است؛ به‌عبارت‌ديگر با ايجاد فرصت‌هاي برابر آموزشي بين زنان و مردان، تفاوت نرخ باسوادي از23.4 درصد سال 1355 به 6.8 درصد در سال 1395 كاهش‌ يافته است.

 

در فيلم زير بخشي از دستاوردهاي آموزش‌وپرورش در 40 سال پس از انقلاب را مشاهده مي‌كنيد:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/14/1938285/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85