اين جلسه با حضور فرهيختگان و فرهنگيان و دعوت از صاحب نظران فرهنگي پيرامون مسائل آموزش و پرورش برگزار مي شود.

چهارشنبه 30/8/97

مشهد خيابان دانشجو 2  دبيرستان مبتكران

ساعت 18