اين جلسه با حضور فرهيختگان و فرهنگيان و دعوت از صاحب نظران فرهنگي پيرامون مسائل آموزش و پرورش برگزار مي شود.

چهارشنبه 30/8/97

زاهدان خيابان طالقاني بين طالقاني 7 و 9 روبروي بيمه ايران ساختمان هراتي طبقه اول 

ساعت 18