در اين جلسه كه روز دوشنبه مورخ 28/8/97 در محل كانون تربيت اسلامي برگزار شد در خصوص همكاري هاي متقابل نهاد نمايندگي و كانون تربيت اسلامي به گفتگو پرداخته شد.