سخني با شهردارجديد تهران و آموزش وپرورش


شهرداري ها خدمات عمومي مورد نياز شهروندان مانند خدمات حمل ونقل و پروانه هاي ساختماني و زيبا سازي، فضاي سبز و نظافت و فاضلاب شهري و.. را برعهده دارد و سالانه بيش از ۱۵ هراز ميليارد تومان تامين و هزينه مي كنند و هيچ شهروندي نيست كه نيازمند به خدمات شهرداري نباشد و غالب شهروندان در تامين منابع شهرداري تحت عناوين عوارض مشاركت دارند و در قبال آن انتظار خدمات بهتر و در نتيجه زندگي بهتربه ويژه در عرصه روحي و رواني را دارند.

هر سازماني از فرهنگ سازمانيش به عنوان مهمترين سرمايه سازمان ،نام مي برند كه روابط حاكم بر افراد آن سازمان متاثر از فرهنگ آن سازمان است و علاوه بر كارمندان سازمان رسمي شهرداري، مردم نيز به عنوان ذي نفعان و مشتريان اساسي در شهر نه در شهرداري، فرهنگ آنان فرهنگ شهري را شكل مي دهد كه تمام فعاليت هاي شهرداري را متاثر مي كنند مانند رعايت تراكم،رعايت ترافيك ،رعايت فضاي سبز،رعايت محيط زيست ،رعايت ميزان توليد وجدا سازي زباله ،رعايت حفط وسائل نقليه عمومي،... و كاهش هزينه ،حذف هزينه هاي مازاد، افزايش بهروري و...تحت تاثير فرهنگ شهروندان است فرهنگ شهروندان هويت شهري را شكل مي دهد و هويت شهري متشكل از بينش ها، گرايش ها،اميال،خواسته ها و رفتار شهروندان است كه رفتار ،محصول عناصر ديگر هويت است و تصحيح رفتار بدون هدايت درست شناخت و گرايش توجه معلول بدون پرداختن به علت است و سبب هدر رفت منابع،فرصت سوزي، تحليل هاي غلط در توجيه اقدامات پرهزينه مي شود و شهردار جديد جناب آقاي دكتر حناچي سرمايه گذاري اقتصادي مبتني بر بضاعت فرهنگي را يكي از راهبرد هاي خود در دوره مديريت شهرداري اعلام كرد و توسعه مبتني بر اقتصاد فرهنگي را يكي از كم عارضه ترين نوع توسعه در شهر دانست يعني دستگاه روي بضاعت فرهنگي سرمايه گذاري اقتصادي مي كند و وزير كشور در روز معارفه كارهاي فني و كالبدي را تنها بخشي از ماموريت شهردار بيان كرد و اقدامات فرهنگي و اجتماعي و روابط و مناسبات را نيز بخشي ديگري از ماموريتها اعلام كرد.

اين جاست كه با آموزش درست در دوران تحصيل مي توان اين بضاعت فرهنگي را افزايش داد و نه تنها آموزش رسمي بلكه مهم تر از آن آموزش غير رسمي يعني كليه موقعيت هاي شهري را به عنوان يك تجربه يادگيري براي دانش آموزان به حساب آورد و تعارض اين دو آموزش را از بين ببرد و فاصله آنها را كم نمايد تا به هم افزائي آنان برسد يعني وقتي دانش آموز در خيابان وكوچه تميز رفت وآمد مي كند فطرت خدائي ش اورا وادار مي كند سهمي در حفظ وارتقاي اين تميزي داشته باشد و آن را خانه خود بپندارد و حتي رفتار ديگران را در اين جهت تغيير و اصلاح نمايد و آموزه هاي مدرسه اي را عينيت ببخشد وقتي نظم و انضباط وسائل عمومي، توقف در ايستگاه ها، زمان رفت وآمد به موقع، نحوه برخورد رانندگان وسائل عمومي با مردم را مي بيند دانش آموخته شده در مدرسه در شهر تبديل به رفتار مي گردد و با مشاهده موقعيت هاي مختلف در او نهادينه مي شود و تبديل به بخشي از فرهنگ وهويت فردي و جمعي مي شود اين مباحث كه مطرح مي شود بعضي سريع ذهن آنان به كتاب درسي منتقل مي شود كه مفاهيم مرتبط به شهروندي را در كتاب درسي بگنجانيم وبعضي ها در مقايسه با بعضي از كشورها حكم به واگذاري مدرس به شهرداري مي كنند ولي رويكر د تعامل با آموزش وپرورش وغني سازي فرصت هاي طراحي شده در كتاب هاي درسي كه بايستي در مدارس توسط معلم اجرا گردد را ارتكاز نمي كنند تا از طرفيت هاي موجود حداكثر استفاده بشود چه مي شود !!كه شهر داري زيباسازي فضاي فيزيكي مدارس را به عهده بگيرد تا شادابي وحس زيبا دوستي دانش آموزان پرورش يابد و لايه شايستگي است وجودي دانش آموز در سياهت زيبا شناختي و هنري شكوفا و تعالي يابد يا چه مي شود!! شهرداري براي همه مدارس در يك طرح كوتاه مدت كليه فضاي سبز مدارس را بازسازي نمايد ومدارس را جزء فضا سبز شهر بشمارد وبراي آن بودجه سالانه و برنامه سالانه پيش بيني نمايد چه مي شود!! شهرداري در مدرسه فضاي ورزشي را بازسازي نمايد و نه تنها دانش آموزان و فرهنگيان بلكه خانواده ها هم بتوانند از آن استفاده نمايند و در ازاي آن كمكي هم به مدرسه نمايند ياچه مي شود!!

شهرداري در يك بازه زماني كليه ميز ونيمكت هاي مدارس را بازسازي ونوسازي نمايد يا چه مي شود!! عوارض آموزشي از شهروندان دريافت نمايند وبه حساب مدارس با تعيين فعاليت مشخص در راستاي ماموريت هاي شهرداي واريزنمايد شايد نداري هاي مدارس محو ومدارس به كانون برخوردار در هويت شهري تبديل شوند!!! شايد جناب آقاي حناچي شهردار محترم تهران بتواند در كارنامه خود و در خاطره شهر و در تاريخ شهرداري براي هميشه در اين زمينه الگو و زبانزد شود به اميد آن روزسيد 

سيد نصرت الله فاضلي