1-     عدم اجرايي شدن سند تحول بنيادين در تربيت معلم

2-     تناقض سند زيرنظام تربيت معلم با اساسنامه دانشگاه فرهنگيان

3-     مامور در آغاز سال تحصيلي به دانشگاه فرهنگيان

4-     بلاتكليفي مدرسان قبلي جهت عضويت در هيات علمي دانشگاه

5-     نداشتن معاونت­ها در مراكز دانشگاه فرهنگيان مانند معاونت دانشجويي- اداري مالي

6-      عدم اشراف استادان و دانشجويان نسبت به سند تحول بنيادين

7-     عدم تخصيص حق حرفه­اي به استادان و دانشجومعلمان بويژه براي كارورزي و در ارتقاء اساتيد

8-     توجه به معيشت معلمان ، توجه به افزايش انگيزه دانشجومعلمان خواهدشد.

9-     عدم ايجاد مديريت درون­زا در دانشگاه فرهنگيان و سپردن مسئوليت به نيروهاي متعهد و متخصص دانشگاه(اين وزارتخانه با دو دانشگاه بيش از هزار هيات علمي دارد)

10- عدم يا حداقل حضور هيات علمي دانشگاه فرهنگيان در شوراي مركزي دانشگاه و هيات امناي دانشگاه

11- ساماندهي فيزيكي ساختمان­ها و كاهش مشكلات و جلوگيري از پراكندگي مراكز

12- جدي گرفتن جذب و انتخاب و گزينش معلم و اساتيد

13- استفاده بي­رويه از ماده 28 و جذب معلم از مسير ديگر

14- اختصاص دو واحد درسي در تمام رشته­ها به سند تحول بنيادين

5 آبان 97