دخالت ايران در انتخابات آمريكا!
محمود فرشيدي

سرمقاله روزنامه رسالت در تاريخ 2/8/97 

65 سال پيش آمريكا با كودتا، يكي از دست نشاندگان خود را بر كرسي قدرت ايران نشاند و او نيز مدت 25 سال نه تنها در مسئله انتخابات، بلكه در تمامي امور كشور براساس مصالح آمريكا و انگلستان، منافع ملت ايران را زير پا گذاشت و مسئوليت پادويي آنها را بر عهده داشت، چندان كه حتي در مجامع علني و عمومي هم از اينكه با اشاره رئيس جمهور آمريكا، عينك او را بياورد و تقديمش كند، ابايي نداشت. اينك گردش روزگار كه بر محور حمايت الهي از عدالت خواهان مي چرخد، كار را به جايي رسانيده كه ابهت نظام مستكبر آمريكا فروريخته و به ناچار از عدم توانايي خود در حفظ امنيت انتخابات ابراز نگراني مي كند. اين روزها به موازات تشرها و تهديدهاي ترامپ عليه ايران، بايد اين گونه نگراني برخي مقامات امنيتي و سياسي اين كشور درباره انتخابات را نيز مورد توجه قرار داد، به ويژه آن كه پرونده دخالت روسيه در انتخابات گذشته رياست جمهوري همچنان در جريان است و موفقيت ترامپ را زير سوال برده است.انتخابات ميان دوره اي آمريكا كه قرار است 15 آبان برگزار شود و تكليف 435 كرسي مجلس نمايندگان و 35 كرسي مجلس سنا را روشن سازد و برخي مقامات آمريكايي ازجمله رئيس جمهور اين كشور، چين و روسيه را به دخالت در انتخابات متهم كرده اند و اخيرا چهار نهاد اطلاعاتي و قضائي، اطلاعات ملي، وزارت دادگستري، دفتر تحقيقات فدرال (اف بي آي) و وزارت امنيت ملي آمريكا طي بيانيه اي روسيه، چين و ايران را متهم ساخته اند كه "سعي در تاثيرگذاري بر نتايج انتخابات آمريكا دارند و از طريق فعاليت مخرب در فضاي مجازي، انتشار اطلاعات غلط و حمله سايبري براي نفوذ در سامانه رايانه اي چندين ايالت تلاش مي كنند و احتمال دارد دنبال تداركات براي تاثيرگذاري بر روند انتخابات آتي رياست جمهوري باشند."

البته تاثيرگذاري ايران در انتخابات آمريكا بي سابقه نيست، چنان كه كارتر به نقش ايران در شكست انتخاباتي اش در برابر رونالد ريگان اعتراف كرد و همواره مسئله ايران، يكي از موضوعات چالش برانگيز براي نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري آمريكا بوده است. هرچند سخنگوي وزارت خارجه ايران، دخالت در انتخابات اخير آمريكا را يك توهم خوانده است، اما واقعيت آن است كه همين ابراز نگراني آمريكا و نام بردن از ايران سرافراز در كنار روسيه و چين نشانه آن است كه سردمداران ايالات متحده به اين جمع بندي رسيده اند كه حضور ايران به عنوان كشوري قدرتمند و در حال پيشرفت و با نقش آفريني روزافزون در عرصه بين المللي واقعيتي غيرقابل انكار مي باشد و واقعيت ديگر آن است كه اين ابراز نگراني دشمن، براساس نظرسنجي موسسه پي يو، 86 درصدشان از دولت آمريكا تنفر دارند، ملت ايران را شادمان مي سازد و با يادآوري دوران سيطره و جنايات آمريكا در ايران، احساس مي كنند تحقق وعده خداوند در زمينه ناپايداري ظلم و ظالم نزديك شده است.واقعيت آن است، گسست هايي كه اساس حاكميت نظام سرمايه داري آمريكا را به خطر انداخته است، در عرصه هاي دفاعي و نظامي، زيرساختي، سايبري، اجتماعي و مانند آن هر روز بيش از گذشته آشكار مي شود چندان كه برخي، از تبديل شدن آمريكا به كشوري جهان سومي در آينده ابراز نگراني مي كنند. هرچند با كمال تاسف بعضي فريب خوردگان داخلي قادر نيستند ابهت رو به افول آمريكا را درك نمايند و اگرچه داعيه روشنفكري و دانشگاهي بودن و اصلاح طلبي دارند، اما در شرايط پيروزي روز افزون و اقتدار نظام اسلامي، به بهانه مشكلات اقتصادي كه بر اثر تحريم دشمن و سوء تدبير همفكرانشان پديد آمده است، سند ذلت ملت ايران را پيشنهاد مي دهند و از "بحران و بن بست" كشور سخن به ميان مي آورند و اين ذهنيت را تشديد مي كنند كه نكند "سوء تدبير" و "سوء تفسير" هماهنگ با يكديگر به مثابه دو تيغه قيچي عمل مي نمايند.آنان حتي از طرح انحلال اهرم هاي قدرت نظام اسلامي نظير سپاه قدس و انفعال در سياست خارجي و تضعيف نهادهاي انقلابي و ولايت فقيه و امثال آن سخن به ميان مي آورند تا مقدمات تسليم ملت ايران و مذاكره ذليلانه در برابر غرب  و بخصوص آمريكا فراهم شود و در پوشش جلسه "فقه حكومتي"، با شيطنت به تحريف مواضع قاطع امام خميني(ره) در ضرورت دفاع از نظام اسلامي مي پردازند تا توجيه شرعي براي موضعگيري هاي خويش عليه نظام اسلامي بتراشند. البته آمريكا در شرايط كنوني بيش از هر زمان ديگري نياز به اين گونه عوامل نفوذي دارد تا به ايران سرافراز و سرسخت از پشت خنجر بزنند، ولي ملت دين باور ما در اين چهل سال عينيت يافتن وعده خداوند را در عمل تجربه كرده و به چشم خود ديده كه چگونه خائنان و مكاران رسوا مي شوند.