1-  واگذاري مدارس اجاره اي به مسئولين ادارات (خراسان رضوي). مديركل وجهه و توانمندي استان را ندارد.

2-  وزارت آموزش و پرورش در هيات دولت برجسته و شاخص نيست.

3-  از وزارتخانه پيام ، مطالب و مسائل جديدي به جامعه و فرهنگيان ارائه نمي­شود.

4- در پيش دبستاني مسائل قرآني و ديني ديده نميشود و بعضا فرهنگ غربي رواج دارد. مانند اجراي سند 2030

5- معاونت پرورشي با اينكه نامش هست اما اثرات آن كم رنگ شده است.

6- در استان كهگيلويه و بويراحمد نظارت بر مسائل آموزشي، ضعيف است

7- رفاهيات فرهنگيان تعطيل شده است.

8- بي انگيزگي و بي رمقي بر معلمان سايه انداخته است.

9- سطح مديريت در اداره كل و ادارات آموزش و پرورش استان مازندران پايين و ضعيف است.

10- در استان مازندران عملكرد آموزشي افت كرده است بويژه در رتبه كنكور بعضي گروه ها

11- وجود ادارات عريض و طويل در بعضي از مناطق استان مازندران كه دانش آموز حداقلي دارد مانند بلده- لاريجان- دودانگه- چهاردانگه

12- طرح خريد خدمات آموزشي كه بدون هرگونه آموزش از سوي موسسات آموزشي غيردولتي طي قرداد به مدارس دولتي در مناطق محروم اعزام مي شوند چه سرانجامي پيدا خواهد كرد.

13- به تربيت ديني دانش آموزان بيشتر توجه شود.                                                                            

14- تغيير مكرر كتب درسي بدون پيش زمينه هاي لازم و توزيع بعد از موعد آن

 

15- هماهنگي حجم كتاب ها با ساعات درس هفتگي در بعضي از دروس مانند فيزيك پايه يازدهم و دوازدهم، تعليمات ديني پايه دوازدهم و آموزش برمبناي حفظ كردن تا فهميدن و كاربردي (هرچند اقداماتي شده است)

16- حذف تاثيرات نمرات و معدل دروس دبيرستاني در كنكور (فقط ده درصد مثبت) با وجود مصاحبه هاي وزير محترم و ساير مسئولين در مورد حذف كنكور و بحث آموزشگاه هاي كنكوري

17- فضاهاي آموزشي، شهريه ها، ثبت نام، هدايت تحصيلي و... دچار بي برنامگي و همچنان مشكل ساز است.

18- پررنگ بودن اثر قدرت فرا آموزش و پرورشي در انتصاب مديران مياني اجرايي، حاكميت آ.پ را تضعيف كرده است.

19- هدايت تحصيلي در عمل خاصيت خود را از دست داده و سهم رشته­هاي فني و حرفه­اي كاهش پيدا كرده است درصورتي كه براي آينده كشور لازم است.

20- بخشي از مديران اختيارات خود را در غير وظايف ذاتي بكار مي برند.

21- كمك هاي مردمي در اخذ و مهم تر از آن در مصرف، فاقد انضباط هدف مند است.

22- سند تحول هنوز در لفافه است و به زبان اجرا و عمل برگردانده نشده است.                                                                                                                          .

23 - پيمانكاران آموزشي امروز و فرداي آ.پ را تهديد مي كنند و نيروهاي بي كيفيت فردا و پس فردا به آ.پ تحميل خواهند شد و بلايي مانند نيروهاي نهضت را تكرار خواهد كرد.

24- نشست و برخاست خودخواسته و دگرخواسته وزير محترم با برخي جريانات و چهره در بدنه اثر دارد.

25- صداي واحدي از ستاد آ.پ به گوش نمي­رسد و لازم است از تعداد وزرا كاسته و به معاونين افزوده شود.

پنجم آبان 97