باسمه تعالي

 

برادر ارجمند جناب آقاي رحيمي نژاد

مديركل اسبق آموزش و پرورش استان يزد و عضو شوراي كانون تربيت اسلامي استان يزد

رحلت همسر گرامي تان را به جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض مينماييم.

كانون تربيت اسلامي