•    تا ذهن مردم از شعار مرگ بر آمريكا پر است تسلط دوباره آمريكا بر اين كشور ممكن نيست .
 •           ملت و دولت ايران در كنار يكديگر از هيچ‌يك از قدرتهاي استكباري واهمه ندارد.
   
 •           سياست ما سياست آشتي ناپذيري با آمريكاست .
   
 •           سيزده آبان روز استوارى ملت ايران در مقابل ترفند استكبار است.
   
 •           سيزده آبان فرو ريختن هيمنه‏ى سلطه‏ى آمريكائى و استكبار آمريكائى در ايران و در جهان بود.
   
 •           اوّلين مضمون سيزده آبان عبارت است از رويارويى رژيم امريكا با نهضت اسلامى و بيدارى اسلامى
   
 •           سيزدهِ آبان، اينهاست؛ يعنى مقابله با زورگويى، دسيسه و استكبار.
   
 •           روز سيزده آبان يعني روز اعلام پايداري ملت در برابر آمريكا.
   
 •           تسخير لانه‌ي توطئه و جاسوسي جهادي ابتداي بود عليه استكبار جهاني
   
 •           سيزدهم آبان ، روز تجلي دوباره آزادگي و شجاعت و غيرت انقلابي در ملت مسلمان ماست .
   
 •           آينده مملكت در دست دانش‌آموزان است .
   
 •           سيزدهم آبان سال 57 دوران شور و اعتلاي مبارزات ضدرژيم و ضد آمريكايي در ايران است .
   
 •           حكومت آمريكا به عنوان بدترين حكومت دنيا در قلة استكبار قرار دارد.
   
 •           عزت، رفاه و استقلال اين كشور در ساية ايستادگي در مقابل استكبار جهاني بدست آمده است.
   
 •           آمريكا از رشد انقلابي دانش‌آموزان ما بيمناك است.
   
 •           سيزده آبان روز بسيار مهمى است؛ به يك معنا روز دانش‏آموز است، به يك معنا روز دانشجوست، به يك معنا روز استوارى ملت ايران در مقابل ترفند استكبار است.
   
 •           سيزده آبان در واقع روز جوانان است؛ جوانان دانش ‏آموز و دانشجو