حضرت امام خميني (ره)
         

 •           سلامت و صلح جهاني بسته به انقراض مستكبرين است.
 •           آمريكا، وابستگان و نوكران آن از اسلام سيلي خورده و با اسلام به دشمني برخاسته‌اند.
   
 •           آمريكاي جهان‌خوار بداند كه ملت عزيز، تا نابودي كامل منافعش او را راحت نخواهد گذاشت.
   
 •           ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمريكا خصوصاً متنفر است.
   
 •           تا مبارزه در هر كجاي جهان عليه مستكبران هست، ما هستيم.
   
 •           همة مردم مي‌دانند كه بايد در مقابل آمريكا بايستند و استقلال داشته باشند.
   
 •           آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند.
   
 •           من با اطمينان مي‌گويم كه اسلام ابرقدرتها را به خاك مذلت مي‌كشاند.
   
 •           دشمن اصلي اسلام و قرآن كريم و پيامبر عظيم‌الشأن(ص) ابرقدرتها، خصوصاً آمريكا و وليدة فاسدش اسرائيل است.
   
 •           هر چه فرياد داريد بر سر آمريكا بكشيد.
   
 •           در رأس همه مسائل اسلامي ما، قضيه مواجهه با آمريكاست.
   
 •           ملت ما دشمن شمارة يك خود را آمريكا مي داند.
   
 •           ما تا آخرين نفس در مقابل آمريكا ايستاده‌ايم.
   
 •           دانشجويان مسلمان و مبارزي كه لانة جاسوسي را اشغال كردند ملت را سرافراز كردند.
   
 •           خطر آمريكا به حدي است كه اگر كوچك‌ترين غفلتي كنيد نابود مي شويد.
   
 •           امروز دانش‌آموزان بايد سعي كنند تاريخ انقلاب اسلاميمان را و نقش وحدت بين خودشان و دانشگاهيان با روحانيون بياموزيد.
   
 •           دانش‌آموزان، جوانان ادامه دهنده عاشورا و كربلا و مكتب هستند.
   
 •           تهديدات و تبليغات دولت آمريكا به قدر پشيزي نزد ملت ما ارزش ندارد
   
 •           ما شعار مرگ بر آمريكا را در عمل جوانان پرشور و قهرمان و مسلمان در تسخير لانه فساد وجاسوسي آمريكا تماشا كرده‌ايم.
   
 •           ملت بزرگ ايران مثل يك صاعقه بر سر آمريكا فرودآمده است.