روز: خرداد ۱۱, ۱۳۹۸
نظری بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

تحقق حیات طیبه و رسیدن به مرحله تمدن اسلامی نیاز مند مجاهدتی مطهری گونه در همه ابعاد تربیتی، فرهنگی، علمی، اقتصادي و اجتماعی دارد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی