شما اینجا هستید
آشنایی با کانون » اساسنامه کانون تربیت اسلامی

مقدمه:

اين كانون تلاش دارد با جذب و آموزش نيرو هاي معتقد و آگاه به مسائل عقيدتي حركت و استمرار و گسترش انقلاب اسلامي را بر اساس آرمان هاي امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و تاكيد بر تقويت اصل ولايت فقيه ادامه دهد.

 • ماده يك- نام:

كانون تربيت اسلامي است كه در اين اساسنامه به اختصار «كانون» ناميده مي شود.

 • ماده دو- تاريخ تاسيس:

 خرداد ماه ۱۳۷۷ شمسي

 • ماده سه- مدت:

نا محدود

 • ماده چهار- مكان:

تهران- خيابان فردوسي- صادق، كوشك غربي –پلاك ۳ واحد ۱۸

مركز كانون در تهران مي باشد و در داخل و خارج كشور هم مي تواند شعبه هايي با رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و با اخذ مجوز از وزارت كشور داير نمايد.

 • ·      ماده پنج :

كانون تشكيلاتي است مبتني بر فعاليت هاي تربيتي – عقيدتي – اخلاقي و سياسي ملتزم به ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه  به هيچ تشكيلات حزب، گروه و يا سازمان سياسي ديگري وابسته نمي باشد، ولي از خواسته هاي به حق كليه تشكل ها و نيرو هاي در خط ولايت فقيه حمايت و با آنها همكاري نموده و با تقويت تربيت اسلامي افراد در جهت رشد سياسي آنان اقدام مي نمايد.

 • ·      ماده شش- اركان كانون:

هيئت موسس

هيئت امناء

مجمع عمومي

شوراي مركزي

شوراي استان

شوراي شهرستان

حوزه

عضو

 • ·      ماده هفت :

كانون مي تواند بر اساس ضرورت نسبت به تشكيل گروه هاي تخصصي و برنامه ريزي و كانون هاي باز اقدام نمايد. (جلساتي با حضور كارشناسان تعليم و تربيت غير عضو كانون جهت استفاده از نظرات آنان)

 • ماده هشت :

هيات موسس كانون پنج نفر مي باشد كه تا قبل از تشكيل اولين مجمع عمومي، رهبري كانون و تشكيل شوراي مركزي موقت را عهده دار مي باشد.

 • تبصره ۱: پس از تشكيل اولين مجمع عمومي نظارت بر عملكرد كانون به هيئت امناء تفويض مي شود.
 • تبصره ۲: هيئت امناء مركب از هفت نفر مي باشد كه با راي اكثريت اعضاء موسس انتخاب خواهند شد.
 • تبصره ۳: تاييد صلاحيت نامزد هاي شوراي مركزي تفسير مرامنامه و اساسنامه بر عهده هيئت امناء خواهد بود.
 • تبصره ۴: شرح وظايف و آييننامه داخلي هيئت امناء در اولين جلسه به تصويب اين هيئت خواهد رسيد.
 • ماده نه- مجمع عمومي :

مجمع عمومي ساده ترين مرجع تصميم گيري كانون است و با دعوت كتبي دبير كل از اعضاء يا نمايندگان اعضا هر دو سال يك بار تشكيل مي گردد.

 • تبصره ۱ : اولين مجمع عمومي پس از عضويت حداقل يكصد نفر تشكيل خواهد شد.
 • تبصره ۲ : براي تشكيل مجمع عمومي حضور دو سوم اعضاي كانون الزامي است و تصميمات متخذه با رأي نصف بعلاوه يك اعضاي حاضر قابل اجراست. در صورتي كه تعداد اعضاي مجمع پس از اولين دعوت به حد نصاب نرسد، در مرحله دوم مجمع با حضور شركت كنندگان رسميت خواهد يافت.
 • تبصره ۳ : دعوت نامه ها بايستي حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع به دست اعضاء برسد.
 • ماده ده- وظايف مجمع عمومي :

الف) بررسي عملكرد دوره گذشته شوراي مركزي

ب) تعيين خط مشي كلي

ج) انتخاب شوراي مركزي براي ۲ سال

د) تصويب و اصلاح اساسنامه و مرامنامه به استثناي اهداف كه غير قابل تغيير است.

 • تبصره : تغيير مواد اساسنامه نياز به راي حداقل دو سوم اعضاي حاضر در مجمع است.
 • ماده يازده :

مواردي كه اجراي مصوبات نياز به تاييد كميسيون ماده ۱۰ داشته باشد، پس از تاييد كميسيون مزبور قابل اجرا خواهد بود.

 • ماده دوازده :

مجمع عمومي فوق العاده جهت بررسي موارد درخواستي اعضاء با يكي از شرايط زير تشكيل خواهد شد :

الف) درخواست دوسوم اعضاي شوراي مركزي و دعوت كتبي دبير كل

ب) درخواست يك سوم اعضاي مجمع عمومي و دعوت كتبي دبير كل

ج) در خواست يك سوم اعضاء مجموعه شورا هاي استان هاو دعوت كتبي دبير كل

 • تبصره : نصاب تشكيل جلسات عمومي فوق العاده مشابه مجمع عمومي عادي و وظايف آن عين ماده ۱۰ مي باشد.
 • ماده سيزده :

شوراي مركزي مسئوليت رهبري و برنامه ريزي كانون را بر عهده دارد و مستقيماً در برابر مجمع عمومي مسوول است.

 • ·      ماده چهارده :

تعداد اعضاء شوراي مركزي ۲۱ نفر مي باشد.

 • تبصره ۱ : اولين دوره شوراي مركزي به صورت موقت از اعضاي هيات موسس و ديگر فرهنگيان واجد شرايط به انتخاب هيات موسس تشكيل مي گردد.
 • تبصره ۲ : در مجمع عمومي دوم انتخاب هفت نفر از اعضاء شوراي مركزي به عهده هيئت امناء مي باشد.
 • تبصره ۳ : در هر مجمع عمومي پنج نفر از حائزين اكثريت آراء پس از منتخبين اصلي شورا به عنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند و مي توانند بدون حق رأي در جلسات شوراي مركزي شركت كنند.
 • تبصره ۴ : در مجامع عمومي بعدي نيز همانند مجمع عمومي دوم اقدام خواهد شد.
 • ماده پانزده- وظايف شوراي مركزي :

الف) انتخاب دبير كل از بين اعضاي شوراي مركزي

ب) تعيين سياست هاي اجرائي كانون در چارچوب اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

 • ماده شانزده- وظايف دبير كل :

دبير كل سخنگوي رسمي كانون است و وظايف و اختيارات وي به شرح ذيل مي باشد:

الف) اجراي مصوبات شوراي مركزي

ب) صدور كليه دستور العمل هاي اجرايي

ج) انتصاب مسئولين اجرايي و اعضاء و گروه هاي تخصصي

د) ايجاد هماهنگي بين واحد هاي اجرايي و گروه هاي تخصصي

هـ) رياست جلسات شوراي مركزي و هيات اجرايي

و) انتخاب فردي از بين اعضاي شوراي مركزي به عنوان قائم مقام خود و معرفي به شوراي مركزي جهت تاييد.

 • تبصره : هيات اجرايي كانون كه از دبير كل و قائم مقام وي و مسئول دبير خانه و مسئول واحد هاي اجرايي تشكيل مي شود، تحت مسئوليت دبير كل اجراي كليه مصوبات شوراي مركزي را بر عهده دارد.
 • ماده هفده:

شوراي استان يك واحد تشكيلات كانون است كه از حداقل ۱۱ نفر و حداكثر ۲۱ نفر تشكيل مي گردد.

 • تبصره ۱: شوراي شهرستان مي تواند با حداقل ۷ نفر و حداكثر ۱۵ نفردر هر شهرستان تشكيل شود.
 • تبصره ۲: حوزه در هر شهرستان يا منطقه مي تواند با حداقل ۵ نفر و حداكثر ۱۱ نفر تشكيل شود.
 • تبصره ۳: آييننامه گزينش اعضاء توسط دبير كل پيشنهاد و با تصويب شوراي مركزي و اطلاع كميسيون ماده ۱۰ احزاب معين مي شود.
 • ماده هجده- وظايف حوزه و شوراهاي شهرستان و استان :
 1. بالا بردن بينش فرهنگي، تربيتي و سياسي اعضاء
 2. بحث و بررسي مسائل تخصصي و تربيت اسلامي
 3. تحليل مسائل فرهنگي، تربيتي و سياسي كشور و مبادله اخبار
 4. تلاش در جهت تحقق اهداف كانون
 • ماده نوزده :

در نخستين جلسه حوزه يا شوراي شهرستان، اعضاء از ميان خود يك نفر را بعنوان مسئول و يك نفر را بعنوان منشي انتخاب مي كنند، صلاحيت مسئول بايد مورد تاييد هيات اجرايي كانون باشد.

 • تبصره: در نخستين جلسه شوراي استان اعضاء از ميان خود يك نفر را بعنوان دبير به دبير كل كانون پيشنهاد مي كنند. كه در صورت تاييد ابلاغ براي او از سوي دبير كل صادر مي شود
 • ماده بيست :

مسئول حوزه تصميمات شوراي مركزي كانون را به اطلاع اعضاء حوزه رسانده و پيشنهادات حوزه را به اطلاع قسمت مافوق مي رساند و بعلاوه مسئوليت اجراي تصميمات و نظرات شوراي مركزي كانون را در زمينه وظايف اعضاء به عهده دارد.

 • تبصره: مسئول شوراي شهرستان و دبير شوراي استان تصميم هاي شوراي مركزي را به اطلاع اعضاء رسانده و پيشنهاد هاي اعضاء را به اطلاع قسمت ما فوق مي رساند. بعلاوه مسئوليت اجراي تصميم ها و نظرات شوراي مركزي كانون را برعهده دارند.
 • ماده بيست و يك :

عضو، فردي است كه معتقد و ملتزم به اسلام، ولايت فقيه و قانون اساسي باشد.

 • تبصره ۱ : عضو بايد فردي صاحبنظر در مسائل تعليم و تربيت اسلامي باشد.
 • تبصره ۲ : تشخيص عدم احراز التزام عملي به ولايت فقيه و صاحبنظر بودن در مسائل تعليم و تربيت اسلامي بر عهده واحد گزينش مي باشد.
 • ماده بيست و دو- وظايف عضو :
 1. تلاش در جهت افزايش آگاهي هاي فرهنگي – تربيتي – سياسي و اجتماعي.
 2. شركت منظم و فعال در جلسات
 3. كوشش در جهت تحقق اهداف كانون
 4. اجراي وظايف محوله
 5. پرداخت حق عضويت و مشاركت در تامين هزينه هاي كانون
 • ماده بيست و سه :

واحد هاي اجرايي سياسي ، آموزشي، تبليغات، چاپ و نشر، روابط عمومي، امور مالي، سازماندهي، گزينش و … بنا به مقتضيات زمان به تدريج با تصويب شوراي مركزي تشكيل  مي گردد.

 • ماده بيست و چهار :

گروه هاي تخصصي و پژوهشي مختلف بنا به مقتضيات زمان و به تدريج با تصويب شوراي مركزي تشكيل خواهد شد.

 • ماده بيست و پنج :

هزينه هاي كانون از محل حق عضويت اعضاء و كمك هاي مردمي تامين خواهد شد. درآمد ها و هزينه هاي كانون در دفاتر قانوني ثبت و در پايان هر سال مالي پس از تصويب شوراي مركزي جهت بررسي به كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب ارائه مي گردد.

 • ماده بيست و شش :

موضوع انحلال كانون  صرفاً در مجمع عمومي فوق العاده قابل طرح مي باشد كه نياز به راي سه چهارم اعضاء حاضر و پيشنهاد دبير كل و تصويب هيئت امناء دارد.

 • تبصره ۱ : در صورت تصويب انحلال كانون، مجمع عمومي يك هيات پنج نفره را براي رسيدگي و تسويه حساب مالي و ديگر مسائل انتخاب خواهد نمود.
 • تبصره ۲ : هيات تسويه بايستي گزارش كار خود را تا آخرين مرحله به طور مرتب به شوراي مركزي ارائه دهد. دبير كل پس از دريافت گزارش هاي هيات تسويه و تصويب شوراي مركزي مبني بر پايان تسويه، انحلال رسمي كانون را از طريق رسانه هاي گروهي و مراجع قانوني به اطلاع عموم خواهد رساند.
 • تبصره ۳ : پس از انحلال و تسويه، كليه اموال منقول و غير منقول كانون در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
 • ماده بيست و هفت :

كليه مدارك و اسناد تعهد آور كانون با امضاء دبير كل و مسئول امور مالي كانون معتبر خواهد بود.

 • ماده بيست و هشت :

هرگونه تغيير در اساسنامه و مرامنامه هئيت رهبري بايد به تصويب كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب برسد.

 • ماده بيست و نهم :

اين اساسنامه در تاريخ ۲۶/۱۰/۷۷ مقارن با ايام مبارك دهه فجر انقلاب اسلامي در ۲۹ ماده و ۱۶ تبصره به تصويب كميسيون ماده ۱۰ احزاب رسيد.

 1. محمود فرشيدي
 2. يوسف سلطاني
 3. حسين احمدي
 4. علي رضا براتيان
 5. نصرت ا… طاهري

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی