شما اینجا هستید
آشنایی با کانون » آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی نشست های شورای مرکزی، هیات اجرایی

کارگروههای تخصصی کانون تربیت اسلامی

 

ماده(۱):

بر اساس ماده ۱۴ اساسنامه تعداد اعضای شورای مرکزی بنیاد تعلیم و تربیت اسلامی “۱۵” نفر می باشند که هر ماه یک بار تشکیل جلسه می دهند.

تبصره “۱” – شورای مرکزی در اولین نشست خود یک نفر از اعضا را به عنوان رئیس شورا و یک نفر را به عنوان دبیر شورا برای مدت “۲” سال انتخاب خواهند کرد.

تبصره “۲” – جلسات فوق العاده با نظر رئیس شورا و یا پیشنهاد سه نفر از اعضای شورا با اعلام رئیس شورا برگزار خواهد شد.

تبصره “۳” – حضور اعضای شورای مرکزی در نشست ها الزامی است و عدم شرکت آنان در سه جلسه پیاپی و یا پنج جلسه متناوب و بدون عذر موجه، با تشخیص هیأت اجرایی، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای مرکزی ارائه خواهد شد.

تبصره “۴” – اعضای شورای مرکزی در یکی از کار گروههای تخصصی عضویت می یابند.

 

ماده(۲):

۱ -۲- جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با نصف بعلاوه یک معتبر می باشند .

۲-۲- در جلسات شورا اخذ رای علنی است مگر در مواردی که رئیس شورا غیر علنی بودن رأی را ضروری تشخیص دهد که در این  صورت رأی مخفی گرفته خواهد شد.

۳-۲- مصوبات شورا با امضای رئیس شورا اعلام خواهد شد.

۴-۲- برای هر جلسه شورا صورتجلسه ای تنظیم خواهد شد که در آن خلاصه مذاکرات، نظرات و تصمیمات جلسه اعلام می گردد و در صورت لزوم توسط رئیس شورا برای کلیه اعضا ارسال خواهد شد.

 

ماده(۳) هیأت اجرایی شورا :

هیأت اجرایی شورای مرکزی متشکل از رئیس و دبیر شورا و دبیران کارگروههای تخصصی خواهد بود که مسائل و موضوعات اجرائی و ارجاعی را بررسی و اتخاذ تصمیم می نمایند.

تبصره “۱” – جلسات اجرایی با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت حاضران معتبر می باشد.

تبصره “۲” –در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس شورا،جانشین دبیران کارگروههای تخصصی می توانند با حق رأی در جلسات هیأت شرکت کنند.

 

ماده(۴) کارگروههای تخصصی :

به منظور انجام کار کارشناسی، بررسی طرح ها و مطالعات لازم، شورای مرکزی دارای سه کار گروه تحت عناوین زیر خواهد بود :

۱-۴- کار گروه طرح، برنامه و آموزش

۲-۴- کار گروه اطلاع رسانی، ارتباطات و رسانه

۳-۴-  کار گروه اداری، مالی و پشتیبانی

۴-۴- تعداد اعضای کار گروهها حداقل “۳” نفر خواهد بود و دست کم هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه خواهند داد.

۵-۴- دبیران کار گروهها از میان اعضای شورای مرکزی و با پیشنهاد رئیس شورا و رأی اکثریت اعضای شورای مرکزی انتخاب خواهند شد.

۶-۴- جلسات کار گروهها با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی اکثریت  حاضر اعضائ معتبر خواهد بود.

۷-۴- دبیران کار گروههای تخصصی طرح ها و برنامه های ارجاع شده از طرف رئیس شورا و یا افراد مطلع و صاحب نظر را دریافت و پس از بحث و بررسی، نظر نهایی خود را به رئیس شورا ارسال خواهند نمود.

۸-۴- کار گروههای تخصصی در جلسات داخلی خود می توانند با هماهنگی و موافقت اعضا  از کارشناسان دعوت به عمل آورند.

 

ماده(۵)- شرح وظایف کار گروه تخصصی طرح، برنامه و آموزش :

۱-۵- تدوین برنامه کلان و جامع در قالب : کوتاه مدت، میان مدت ، بلند مدت

۲-۵- دریافت طرح های پیشنهادی و بررسی و ارئه آن به هیأت اجرایی

۳-۵- تجزیه و تحلیل مستمر از وضیعت تعلیم و تربیت کشور در حوزه فرهنگی، اجتماعی،….و ارائه راهبردهای مناسب

۴-۵- تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز

۵-۵- تنظیم برنامه آموزشی بر اساس ویژیگی های مخاطبان ( نیاز شناسی، موقعیت شناسی، مسأله شناسی و ….)

۶-۵-گرد آوری، تدوین و تنظیم گزارش عملکرد

 

ماده(۶)- شرح وظایف کار گروه تخصصی اطلاع رسانی،ارتباطات و رسانه :

۱-۶- جمع آوری اخبار، اطلاعات و برنامه ریزی مناسب جهت اطلاع رسانی

۲-۶-تنظیم برنامه ها و سیاست های ارتباطی و رسانه ای

۳-۶- ارتقای سطح آگاهی و دانایی اعضا و جامعه

۴-۶- همفکری و هماهنگی با نها د های فرهنگی و رسانه ای جهت بهره برداری از امکانات و ظرفیت های آن

۵-۶- شناسایی و هماهنگی با نخبگان و اساتید مجرب عرصه های فرهنگی به منظور تعامل متقابل

۶-۶- پشتیبانی محتوایی، مدیریت و نظارت بر برگزاری و اجرایی همایش

 

ماده(۷)- شرح وظایف کار گروه تخصصی اداری ، مالی و پشتیبانی  :

۱-۷- انجام کلیه امور اداری و پرسنلی

۲-۷- تأمین اعتبارات لازم و جلب منابع مالی

۳-۷- تشکیل بانک اطلاعات نیروی انسانی در سطح ( مدیران ارشد، میانی و نیرو های تشکیلاتی )

۴-۷- تنظیم بودجه سالانه

۵-۷- گرد آوری، تنظیم و تدوین گزارش عملکرد مالی

۶-۷- تنظیم گزارش عملکرد واحد پشتسبانی و ارائه به هیأت اجرایی

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی