حجت‌الاسلام ذوعلم ، استاد و صاحب نظر حوزه و دانشگاه و از چهره های شناخته شده در حوزه آموزش و پرورش هستند.

در سوابق حجت الاسلام و المسلمین ذوعلم عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی، عضویت هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، فعالیت چند ساله در آموزش و پرورش از جمله مسؤلیت اجرایی در امور تربیتی و دفتر تألیف کتب درسی و همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش دیده می‌شود.

ایشان علاوه بر تالیفات متعدد، فعالیت در حوزه مدیرکلی طرح و برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور برنامه‌ریزی و آموزشی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز در کارنامه خود دارند.

رزومه علمی، پژوهشی و اجرایی ایشان به شرح ذیل است؛
آخرين مدارك تحصيلي: سطح چهار (دكترا)/ رشته تحصيلي: كلام و معارف اسلامي/ كارشناسي برنامه‏ريزي
سال اخذ مدرك: ۱۳۸۹/۱۳۶۱
محل اخذ مدرك(نام دانشگاه يا حوزه): حوزه علميه قم/ دانشگاه شهيدبهشتي

آثار و تحقيقات منتشر شده:

  1. ج‍رع‍ه‌ ج‍اري‌: س‍ي‌ م‍ق‍ال‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ب‍ي‍س‍ت‍م‍ي‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد پ‍ي‍روزي‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌،‌ ش‍وراي‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ي‌، ن‍ش‍ر ه‍م‍اه‍ن‍گ‌، ۱۳۷۸

۲٫ ك‍ارن‍ام‍ه‌ ۲۰ س‍ال‍ه‌ ب‍ه ‌ض‍م‍ي‍م‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ولاي‍ت‌ ف‍ق‍ي‍ه‌: اس‍ت‍ب‍داد ي‍ا دم‍وك‍راس‍ي‌؟، تهران: كانون انديشه جوان، ۱۳۸۷

۳٫ ان‍ق‍لاب‌ و ارزش‌ه‍ا:پ‍ژوه‍ش‍ي‌ درب‍اره‌ س‍ي‍ر ت‍ح‍ول‌ ارزش‌ه‍ا در پ‍رت‍و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌ در اي‍ران‌، ت‍ه‍ران‌: سازمان انتشارات پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دي‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ي‌‏‫، ۱۳۷۹

۴٫ ن‍گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ي‌ ق‍رآن‍ي‌ ولاي‍ت‌ ف‍ق‍ي‍ه‌، ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‌ و ان‍دي‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر، ۱۳۷۹

۵٫ نور الآفاق، شرح دعاي مكارم ‌الاخلاق (تصحيح و تحشيه)، تهران، رايحه عترت، ۱۳۸۰

۶٫ س‍م‍ا ( س‍ي‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ي )، ت‍ه‍ران‌: دانش و انديشه معاصر‏‫،۱۳۸۲

۷٫ ن‍ظري‍ه‌ ت‍ح‍ول‌ در اس‍لام‌: (ره‍ي‍اف‍ت‍ي‌ در ب‍اب‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ دي‍ن‍ي‌)،‌ ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دي‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ي‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۳

۸٫ تجربه كارآمدي حكومت ولايي، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي‏‫‏‏، ۱۳۸۵

۹٫ سياست، تهران: كانون انديشه جوان، ۱۳۸۶

۱۰٫ چ‍ه‍ل‌ گ‍ام‌، ت‍ه‍ران‌: كانون انديشه جوان، ۱۳۸۷

۱۱٫ انقلاب اسلامي (از مجموعه چلچراغ)، كانون انديشه جوان، ۱۳۸۹

۱۲٫ نقد قال ، كانون انديشه جوان ، ۱۳۸۹

۱۳٫ منشور فرهنگي انقلاب اسلامي، ۱۳۹۰ ( منتشر نشده)

۱۴٫ فرهنگ معيار از منظر قرآن كريم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۹۲

۱۵٫ پيشرفت عدالت محور (به اهتمام)، ده مقالۀ علمي پيرامون شاخص‌ها، راهبردها و الزامات دهۀ پيشرفت و عدالت، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي (درشرف انتشار)

 

مقالات تأليفي:

م‍ق‍دم‍ه‌اي‌ در ب‍اب‌ ت‍ع‍ري‍ف‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ي‌،‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ي‌، ش‌ ۵، ۱۳۷۳

م‍ن‍ش‍ور ع‍لام‍ه‌ اق‍ب‍ال‌ در ب‍راب‍ر غ‍رب‌، ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، س‍ال‌ ۶، ش‌ ۳، ۱۳۷۵

اس‍لام‌ و آزادي‌، ه‍م‍ش‍ه‍ري‌، ۹ م‍ه‍ر ۱۳۷۷
ض‍داص‍لاح‍ات‌ و ت‍ح‍ج‍ر در دي‍دگ‍اه‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ري‌، ك‍ت‍اب‌ ن‍ق‍د، ش‌ ۱، سال ۱۳۷۹

ت‍س‍اه‍ل‌ و ت‍س‍ام‍ح‌ از زاوي‍ه‌اي‌ دي‍گ‍ر، ك‍ت‍اب‌ ن‍ق‍د، ش‌ ۱۴، ۱۵، سال ۱۳۷۹

سياست ار منظر امام علي(ع)، دانشنامه امام علي(ع)، ۱۳۸۰

انقلاب از ديدگاه قرآن، دانشنامه قرآن‏شناسي، ۱۳۸۰

شاخصهاي تربيت ديني از منظر قرآن كريم، همايش آسيب‏شناسي تربيت دين، ۱۳۸۰

شبهه شناسي و مواجهه فعال با آن، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۸۰

رهبري واحد جهاني: ضرورتها و شاخصها: همايش جهان پس از امريكا، ۱۳۸۱

ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌ “ت‍ح‍ج‍ر و سنت‌”، ك‍ت‍اب‌ ن‍ق‍د، ش‌ ۲۷، ۲۸، سال۱۳۸۲

جايگاه تربيت در انديشه اسلامي امام (ره)، كنگره انديشه‏اي اخلاق عرفاني امام خميني، ۱۳۸۲

درآم‍دي‌ ب‍ر آس‍ي‍ب‌ش‍ن‍اس‍ي‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌(ره‌)، س‍ي‍اس‍ت‌ روز،۳ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۸۳

تأملي در مفهوم چالش، زمانه، شماره ۳۶، ۱۳۸۴

ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ب‍ر م‍ن‍ش‍ور روح‍ان‍ي‍ت‌، سياست روز، ۱۳۸۴

آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي، رسالت، ۱۳۸۵

از اصولگرايي تا كارآمدي، منشور، ش ۱۲۴، ۱۳۸۵

انديشه ولايت فقيه و كارآمدي نظام جمهوري اسلامي، منشور ،ش ۱۲۴ ، ۲۹ آبان ۱۳۸۵

اصولگرايي و تحول، برداشت اول ، دي ۱۳۸۶

همسويي يا تعارض؟، زمانه ،ش ۶۳ ، آذر ۱۳۸۶

علم، فناوري و فرهنگ غرب، تفكيك يا تلازم؟، كيهان ، ۱۹ اسفند ۱۳۸۷

انديشه توحيدي و تعالي فرهنگي،‌ همايش ملي خدا و تجلّي توحيد در انديشۀ رضوي، ايلام،‌ ۱۳۸۹

اوج سوم، جهش تمدني ايرانيان ( همايش ملي تمدن شناخت ، دانشگاه كرمان ،۱۳۹۰)

فرهنگ و هويت

شاكله اسلام و مشكله سكولاريسم(همايش ملي اسلام و سكولاريسم)

نقشه راه تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (كنفرانس نقشه راه تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ، خرداد۹۱)

فرهنگ در منظومه فكري امام خميني (ره)

كار آمدي ولايت فقيه در عرصه بنيان ها و نهادهاي ديني، كتاب نقد، شماره ۶۱-۶۲، ۱۳۹۱

آزادي و مسئله ما، چهارمين نشست انديشه‌هاي راهبردي،‌ ۱۳۹۱

پيشرفت تربيت محور، فصلنامه علمي ـ تخصصي مطالعات الگوي پيشرفت اسلامي و ايراني، ش ۲، ۱۳۹۱

معيارهاي اساسي در كيفيت محصولات فرهنگي،‌ همايش ارتقاي كيفيت آثار و محصولات فرهنگي،‌ تهران، ۱۳۹۱

بيداري اسلامي، تكاپوي مسلمانان براي حيات توحيدي

آيا پيوست نگاري يك راهكار نهائي است؟، همايش بين‌المللي پيوست نگاري فرهنگي،‌ بوشهر، ۱۳۹۱

تأملي دربارۀ فلسفه‌هاي مضاف، ۱۳۹۱

تربيت حكمت بنيان، همايش تربيت اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و علوم انساني، ۱۳۹۱

فلسفه مطالعات انقلاب اسلامي، ۱۳۹۲

—–

مسئوليت هاي علمي، فرهنگي و اجرايي:

نوع فعاليت سمت و مسئوليت محل فعاليت زمان

مديريتي ـ فرهنگي مدير صدا و سيماي استان كرمانشاه و ايلام صدا و سيماي جمهوري اسلامي ۱۳۶۰- ۱۳۶۱

مديريتي – تربيتي معاون پرورشي اداره كل آموزش و پرورش استان تهران ۱۳۶۱- ۱۳۶۲

مديريتي ـ تربيتي مديركل امور تربيتي وزارت آموزش و پرورش ۱۳۶۲ ـ ۱۳۶۳

اجرايي معاون اداري و مالي كميته انقلاب اسلامي ۱۳۶۳ ـ ۱۳۶۴

اجرايي ـ فرهنگي مديركل طرح و برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ۱۳۷۱ ـ ۱۳۷۳

اجرايي ـ فرهنگي مشاور برنامه‌ريزي و آموزشي وزير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ۱۳۷۳- ۱۳۷۴

فرهنگي ـ اجرايي رايزن فرهنگي ايران در پاكستان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ۱۳۷۴- ۱۳۷۶

پژوهشي ـ اجرايي قائم مقام رياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۷۶ ـ ۱۳۷۹

فرهنگي ـ اجرايي مدير عامل كانون انديشه جوان كانون انديشه جوان ۱۳۸۴- ۱۳۸۴

مديريتي ـ آموزشي مديركل دفتر برنامه ريزي و تاليف كتابهاي درسي وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۴- ۱۳۸۸

مديريتي – فرهنگي مشاور وزير و دبير ستاد همكاري‌هاي آموزش و پرورش و حوزه‌هاي علميه وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۵- ۱۳۹۱

علمي ـ مديريتي مديرگروه فرهنگ پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۸ – ۱۳۹۰

علمي ـ مديريتي رئيس پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۹۰ – تاكنون

عضويت شوراها :

۱٫ مدير طرح و دبير كمسيون راهبري برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران ( وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۴ – ۱۳۸۹)

۲٫ رئيس كميسيون برنامه درسي و تربيتي شوراي عالي آموزش و پرورش( ۱۳۸۴- ۱۳۸۸)

۳٫ مدير كار گروه مهندسي فرهنگي كميسيون حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (۱۳۸۸- ۱۳۹۱)

۴٫ عضو شوراي تحول و نوسازي نظام آموزشي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (۱۳۸۸- ۱۳۸۹)

۵٫ عضو شوراي مهندسي فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (۱۳۸۹- ۱۳۹۱)

۶٫ عضو شوراي علمي گروه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ـ موسسه آموزش عالي حوزوي انديشه (۱۳۹۰- تاكنون)

۷٫ عضو انديشكده فرهنگ (مركز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت) / (۱۳۹۱- تاكنون)

۸٫ عضو كمسيون فرهنگ و تمدن شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (۱۳۹۰- تاكنون)

۹٫ عضو كميته مطالعات انقلاب اسلامي شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (۱۳۹۱- تاكنون)

كسب عناوين و جوايز داخلي و بين المللي:

– جشنواره علامه طباطبايي / تهران ۱۳۸۱

– جشنواره دين پژوهان كشور / مشهد مقدس / ۱۳۸۲

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی