شما اینجا هستید
یادداشت ها » بودجه سال۹۶ آموزش و پرورش و چالشهاي جدي براي معلمان!

از مشكلات اساسي آموزش و پرورش ؛ رويكرد سنتي در روش بودجه ريزي (غيرعملياتي) ميباشد. مشكلي كه سالهاست ؛لطمه هاي سنگيني بر پيكره نهادهاي بزرگي ماننداموزش و پرورش وارد ساخته است !در اين روش معمولا براي سهولت و سرعت ؛مبناي اقدام وعمل ؛بودجه سال گذشته در نظر گرفته ميشود ودرصدي به ان افزوده ميشود (مانند سال ۹۶ كه ۵٪نسبت به بودجه ۹۵ افزايش يافت).فارغ از اينكه نياز دستگاه چيست! و عملكرد سال قبل ان به چه ميزان بوده است! در اين روش چانه زني و لابي ؛حرف اول را در تخصيص بودجه ميزند وهنرذاتي ويا اكتسابي هر وزير وتيم اودر دولت و مجلس ؛تعيين كننده ميزان افزايش سهم بودجه از مجموعه اعتبارات دولتي ميباشد.

متاسفانه علي رغم تاكيدات برنامه هاي توسعه وبرنامه پنجم ؛كه اساس تنظيم بودجه ريزي را عملياتي ميداند؛ روش فعلي تاكنون مانع رشد و توسعه اموزش وپرورش در سه سال گذشته بوده وناتواني برخي مديران درامرچانه زني با دولت ,و مجلس موجب برخي مشكلات بوده است

گرچه دربرخي موارد افزايش اعتبارات را شاهد بوده ايم اما به بيان برخي نمايندگان مجلس و عضو كميسيون تخصصي اموزش و تحقيقات ؛ افزايشهاي بودجه در دوسال اخيرحتي پيشنهاد دولت هم نبوده بلكه بنابه پيشنهاد اعضاي كميسيون اموزش وتحقيقات مجلس صورت پذيرفته!

درشرايط فعلي بطور مشخص ميتوان گفت ؛ اموزش و پرورش براي سال ۹۶با مشكل جدي كسري بودجه مواجه خواهد گرديدكه دود ان به چشم معلمان خواهد نشست!

انتظار ميرفت در شرايطي كه اعتماد فرهنگيان كشور نسبت به دولت سلب گرديده؛ زيرا از يك سو با پديده شوم ا ختلاس۸۰۰۰هزار ميليارد توماني در نهادي وابسته به خود يعني صندوق ذخيره فرهنگيان روبروشده ومسولان دولت به نوعي ازمتخلفان دفاع كردند؛ واز سويي بازنشستگان سالهاي۹۴و۹۵موفق به دريافت مطالبات بحقشان نشده اند! وازطرفي با وعده هاي مسولان ارشد دولت مبني بر اجراي طرح رتبه براي فرهنگيان كشوراز ماهها قبل مواجه بوده اند (قراربود اين طرح از ابتداي سال ۹۵اجرايي شود سپس وعده ان به شهريورماه داده شد…) اقدام مناسبي براي افزايش بودجه اموزش و پرورش معمول دارند شايد مرحمي براين زخمها گردد!

متاسفانه پيشنهاد بودجه سال ۹۶ به مبلغ حدود ۳۱/۶هزارميلياردتومان تامل برانگيز و حتي ناظران متعهد را نگران نموده است!چرا كه مشكلات زير را ميتوان بعنوان حداقل مصايب پيش روبرشمرد:

۱-بودجه سال ۹۵ وزارت اموزش وپرورش حدود ۳۰هزارميليارد تومان تعيين گرديدكه نسبت به سال قبل از ان(۹۴)حدود ۱۰درصد رشد داشته است.در حاليكه رشد سال ۹۶ باهمه مشكلاتي كه برشمرديم ۵درصد نسبت به ۹۵ ميباشد!

۲-از بودجه ۳۰هزارميلياردتوماني سال ۹۵مبلغ ۲۹هزارميلياردتومان ان صرف حقوق و دستمزد فرهنگيان خواهد شد،با توجه به تصويب افزايش ۱۰درصدي حقوق براي سال۹۶ علي القاعده ميبايست رقمي معادل ۳۰۰۰ميليارد تومان به جهت افزايش حقوق به بودجه افزوده ميشد در حاليكه تنها مبلغ ۱/۶هزارميليارد تومان افزوده شده والبته به اين رقم بايد كسري اعلام شده توسط مسولان قبلي يعني ۵۰۰۰ميليارد تومان را افزود؛ در حقيقت حداقل افزايش سال جاري بايد بيش از ۸۰۰۰ميليارد تومان ميبود!

۳-اجراي طرح رتبه بندي وعده داده شده مبلغي در حدود۵۰۰۰ميليارد تومان را طلب ميكند و همساني حقوق بازنشستگان با شاغلين نيز همين حدود بودجه را نياز دارد؛ سوال اساسي اين است كه اين كسريها با بودجه پيشنهادي چگونه سازگار است؟

آيا آقاي وزير به وعده هاي داده شده پايبند است؟آايا رياست سازمان مديريت نيز به وعدهاي خود عمل خواهد كرد؟

۴- در اقلام ريزشده بودجه اموزش و پرورش نامي از اعتبار براي اجراي سند تحول بنيادين اموزش و پرورش به چشم نميخورد؛در حاليكه همواره مقام معظم رهبري ونمايندگان مجلس براجراي دقيق؛صحيح و سريع ان تاكيد نموده اند؛ گويا بدعتي كه در زمان وزير قبل نسبت به حذف بودجه مربوط به اجراي سند تحول بنيادين در سالهاي ۹۴و۹۵ صورت گرفت؛ قراراست همچنان ادامه يابد!

والسلام

رضا محدث

۱۵اذرماه ۹۵

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی