شما اینجا هستید
اسلایدر » حذف معاونت پژوهشی استان ها مغایر با سند تحول بنیادین

از جمله خبرهای ناگوار با همه شعار کیفی سازی آموزش و پیوند میان عمل با پژوهش ،حذف معاون پژوهش و برنامه ریزی ادارات کل آموزش و پرورش استان. ها ست. قصه وغصه از آنجا شروع شد که حاکمیت سازمان امور استخدامی و آمریت آن در کاهش معاونت های وزارتخانه به حذف مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات منجر شد و وظایف آن در بین معاونت ها به ویژه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی از جمله وظایف آموزش نیروی انسانی و ساماندهی آن توزیع شد و معاونت پژوهش و برنامه ریزی در استان ها که این ماموریت های اخیرالذکر را برعهده داشت نیز به ورطه چابکسازی و کوچکسازی سقوط کرد و مسئولیتهای دیگر آن از جمله گروه تحقیق و پژوهش و گروه بررسی و تحلیل محتوا یا مهمل و بی فایده تشخصی داده شد و یا اینکه در یکی از معاونت ها پنهان شد و جاگرفت.

گویا حاکمیت برخی از سازمان ها که ردیف های استخدامی و منابع مالی و بودجه در اختیار آن هاست در کشور بلامنازعه و مطلق است و دیگر سند تحول تحول بنیادین و تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای آن با دستاوردهای جدید علمی، در عرصه تعلیم و تربیت، تجربیات ۴۰ ساله مدیریت در آموزش و پرورش پس از انقلاب، شعارهای کیفی سازی آموزش و چرخش هایی سند تحول مانند چرخش از نهاد آموزشی به نهاد فرهنگی – اجتماعی و از مدیریت اداری و کنترلی به راهبری تربیتی، از برنامه ریزی درسی کاملا متمرکز به برنامه ریزی درسی متکی بر مشارکت ارکان و عوامل سهیم و…. تخصصا خارج می شود و محل منازعه نیست تا حداقل با شاغول هزینه و فایده استقامت و یا اعوجاج این نوع تصمیم گیری ها مشخص شود.

انتظار می رفت ساختار آموزش و پرورش یا به تعبیر سند نظام تعلیم و تربیت رسمی ، عمومی بر اساس زیرنظام های ششگانه و اهداف عملیاتی و تعداد راهکارها و اولویت و وزن هریک از آن ها تغییر می کرد.
از مجموعه ۶زیرنظام حداقل ۴ زیرنظام راهبری و مدیریت تربیتی، برنامه درسی، تربیت معلم و تامین منابع انسانی و پژوهش و ارزشیابی ارتباطی با معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در سطح مدارس ندارد و این زیرنظام ها معطوف به محتوای آموزش، عامل آموزش و آموزش مبتنی بر پژوهش و ارزشیابی است که با حذف معاونت پژوهشی با فرهنگ مالی حاکم بر معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی به فراموشی سپرده خواهد شد.

رویکرد کاهش تمرکز در برنامه درسی با واگذاری ۱۰ تا ۲۰ درصد برنامه آموزشی به استان ها و واگذاری ۱۰۰ ساعت از جداول دروس به منطقه و مدرسه با کدام ساختار و نیروی انسانی صورت خواهد گرفت؟ آیا حذف معاونت پژوهشی و برنامه ریزی استان ها عملی مخالف با بند ۶-۱۴ برنامه درسی ملی نیست که ساختار سازمانی مناسبی را برای پایش مستمر درس ها و بهبود آن و انجام مطالعات و پژوهش های مورد نیاز مطالبه می کند؟ آیا حذف معاونت پژوهشی استان ها مغایر با راهکار ۳-۷ سند تحول بنیادین نیست که خواستار ارتباط نظام یافته آموزش و پرورش با مراکز علمی و پژوهشی در سطح منطقه می باشد؟

آیا حذف معاونت پژوهشی استان ها مغایر با راههکار ۴-۲۳ سند تحول نیست زمینه کاربست یافته های جدید و نوآوری در مدارس را با تعامل با دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی پیش بینی کرده است؟
آیا حذف معاونت پژوهشی استان ها تناقض با راهکار ۱-۲۳ سند تحول بنیادین نیست که خواستار گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش در بین مدیران و تامین پژوهشگر مورد نیاز آموزش و پرورش است؟
آیا حذف معاونت پژوهشی استان ها مغایر با راهکار ۳-۱۸ سند تحول بنیادین نیست که از نظام تعلیم و تربیت ایجاد شبکه ی پژوهشی فعال و فراگیر را مطالبه می کند؟ آیا حذف معاونت پژوهشی استان ها عقب نشینی در طرح اقدام پژوهی با سابقه چندین ساله و شیوه نوین درس پژوهی در فرآیند یادگیری نیست و زمینه پژوهشگری در سطح محلی و افزایش توانمندی های حرفه ای معلمان را که راهکار ۷-۱۱و هدف ۵ زیرنظام پژوهش و ارزشیابی آمده است را کان لم یکن نمی نماید؟

آیا حذف معاونت پژوهشی استان ها مغایر با مدرسه پژوهنده ،سازمان پژوهنده و مدرسه به عنوان پایگاه داده و منابع اطلاعاتی محله و توسعه انجمن های علمی پژوهشی معلمان زیرنظام پژوهش و ارزشیابی مصوب ۹۴۷ جلسه شورای عالی آموزش و پرورش نیست؟

در پایان به استحضار می رساند مدیران درون و برون آموزش و پرورش که همه موظف به اجرا و کمک به اجرای سند هستند پس از ابلاغ سند تاکنون هیچگونه تغییری ساختار مبتنی بر مفاد سند صورت نداده اند و آنگونه تصور می شود که با همان قالب و ساختار و چیدمان نیروها از صف تا ستاد می توان سند تحول را اجرایی نمود و حذف معاون پژوهش استان ها علاوه بر استنادات فوق،خلاف جهت گیری های سند است. حال اینکه ساختار تجسم اولویت های تخصیص منابع مالی انسانی و فیزیکی و مادی است. ساختار آینه سیاستگذاری های مدیران است تلاش کنید که ساختارهای کیفی مانند گروه های آموزشی،درس پژوهی،پایش برنامه درسی،پژوهش،بررسی وتحلیل وتولید محتوا وارزشیابی دوره های تحصیلی در ادارات کل ومناطق ومدارس گسترش یابدبه طوری که مردم با ورود به ادارات محیط فرهنگی -آموزشی-تربیتی مشاهده نمایند نه محیط های مالی واداری

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی