شما اینجا هستید
اخبار » کرونا و دیپلماسی اقتدار

قهرمان ملت ایران شهید سلیمانی کلامی با این مضمون دارد که در هنگامه تهدیدها فرصتهایی پدید
 می آیدکه بسیاربیش ازدیگرموقعیتهاوشرایط عادی قابل بهره برداری می باشد و اینک در شرایطی که جهان و ازجمله ایران در معرض تهدید ویروس کرونا قرار گرفته است از طرفی دشمن براساس اقتضای طبیعت کینه‌توزانه خویش تلاش می کند با سیاه‌نمایی اوضاع کشور ما بهره‌برداری سیاسی خود را داشته باشد  -اگر چه با هجوم این ویروس به اروپا و آمریکا تا حدودی زبانش بسته شده است – و از طرف دیگر برخی دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران دیپلماسی کشور ما هم در صدد برآمده‌اند که از شرایط کرونایی برای اتخاذ مواضع سیاسی علیه تحریمهای امریکا استفاده نمایند و امید است که این موضع‌گیری‌ها بهانه‌ای برای کم کردن فاصله‌ها و بسترسازی برای ارتباط نباشد؛ بلکه با حسن ظن می‌‌توان گفت هدف‌شان نشان دادن چهره جنایت‌کار آمریکا و مظلومیت ایران در شرایط هجوم ویروس کروناست که همچنان به تحریم اقتصادی ایران حتی درزمینه پزشکی ودارویی ادامه میدهداما سوال اینجاست که آیا این رویکرد، که شاید در عرصه بین‌المللی عده‌ای آن را دیپلماسی التماس بنامند ،اصولاً دستاوردی یا دستاورد شایان توجهی برای ایران به ارمغان خواهد آورد. نگاهی به جنایات سردمداران نظام استکبار جهانی در کشورهای جهان سوم ثابت می‌کند که در فرهنگ آنان واژه” حق” مترادف با کلمه” زور”  تعریف شده است و در جهان‌بینی تنازع بقائی آنان مظلومیت و عدالت و انصاف و نظایران کارکردی شاعرانه دارد نه سیاستمدارانه واقعیت آنست که تا حدودی هم توانسته‌اند این نوع نگاه را در میان ملت‌های خویش کم وبیش حاکم سازند و انتخاب رؤسای جمهور جنایت‌کاری نظیر ترامپ وبرخی رفتارهای نژادپرستانه شاهداین ادعاست با این تحلیل، دیپلماسی غیر مقتدرانه نه‌تنها تأثیر چندانی در فشار افکار عمومی غربیان علیه سردمدارانشان  نخواهد داشت  بلکه چه بساموجب تضعیف موقعیت سیاسی ایران بشود و همان مثال اشک کباب و طغیان آتش را تداعی کند و دستمایه ای برای سیاه نمایی اوضاع ایران درشرایط کرونایی گردد حال آنکه طی چهل و یک سال گذشته ایران با اقتدار وعزت خویش درجهان شناخته شده  ودر دشوارترین شرایط، نه تنها در مسائل داخلی سرتعظیم دربرابرجنایتکاران جهان خم نکرده است بلکه درآرمانهای فرامرزی ودفاع ازمحرومان جهان هم ذره ای انعطاف ازخود نشان نداده است ودقیقارمزپیروزی وماندگاری نظام اسلامی را درهمین راست قامتی واقتدار بایدجستجو کرد و این درسی است که ازامام علی ع آموخته ایم آنجا که درخطبه ۲۷ فرمود “به خداقسم هرملتی که درون خانه خودموردهجوم قرارگیرد شکست خواهد خورد” و امام خمینی ره نیز به پیروی ازآن امام

معصوم ع هشدار داد که بهترین دفاع حمله است و رهبر فرزانه مان هم کرارا بر رویکرد عزتمندانه در برابر دشمن تاکید فرموده اند. اینک حماسه آفرینی ملت ایران درجهاد سلامت فرصتی را برای بهره گیری از دیپلماسی اقتدار فراهم ساخته است که خصوصا درمقایسه با مشاهده رفتار غربیان و یورش به فروشگاهها و نیز کمبودها و رهاکردن سالمندان و موارد مشابه حقیقتا عملکرد مردم ایران و نظام اسلامی مایه افتخاراست و وزیرامورخارجه ایران می تواند با سرافرازی آنها را بیان کند و آمادگی ایرانیان متمدن را برای ارایه این تجربیات به دیگرکشورها حتی اقشار مظلوم امریکا اعلام نماید و جلوه ای از انسان دوستی نظام مقدس جمهوری اسلامی  را درعرصه بین المللی به نمایش بگذارد و موقعیت هجوم کرونا را به فرصتی برای شناساندن عظمت فرهنگ ومردم ایران زمین تبدیل نماید اما برخی دستمایه های دیپلماسی اقتدار درشرایط کنونی عبارتنداز:   به  کارگیری تجربه همواره موفق بسیج ملت این بار درعرصه جهاد سلامت که به سرعت برخی کمبودهای اولیه را مرتفع ساخت   -صداقت مسئولان مربوطه درارائه امار مبتلایان  و درگذشتگان که موجبتقویت اعتماد مردم شد – بهره گیری ازجدیدترین دستاوردهای علمی وتولیدوخلاقیتهای تازه درعرصه پزشکی تا آنجاکه موجب تحسین صاحبنظران ومسئولان سازمانهای بهداشتی جهان  شد  -حضورایثارگرانه وفداکارانه پزشکان وپرستاران وکادر بهداشتی وخدماتی کشور تامرز شهادت  -توانمندی وآمادگی نیروهای مسلح اعم ازسپاه‌وارتش وبسبج ونیروی انتظامی درعکس العمل بموقع ازجمله تدارک هزاران تخت برای بیماران حتی بیش ازظرفیت مورد نیاز -همکاری عموم مردم برای حفظ آرامش درجامعه ورعایت حال یکدیگر ووفورنعمت دربازار وفروشگاهها -نقش تاثیرگذاردین واجتهاد دینی وفرهنگ عمومی مردم درمدیریت ایاین بحران ازتعطیلی آستانهای مقدسه گرفته تااحکام شرعی متناسب باا لزامات  پزشکی  ازتمامی اینها مهمتر و بیت الغزل آنها نقش تعیین کننده و هدایتی مقام معظم رهبری است که ناخدای کشتی ایران درهرشرایطی به ویژه درهنگامه بحرانها وتوفانها میباشند ودراین ایام حساس نیز خروج از به ظاهر بن بستهای قانونی وشرعی، ضرورت حضوریکپارچه مردم درصحنه و دمیدن روحیه امید و اسقامت و آرامش درجامعه ازجمله مواهب وجود مسیحا نفس ایشان می باشد.

محمود فرشیدی

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی